Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

't Zoete Mondje
Nieuwstraat 55/C2,
9260 Serskamp België
BE 0884 389 580
info@tzoetemondje.be


Hieronder genoemd als ‘de ondernemer’

1: Algemene voorwaarden
De electronische webwinkel met de ondernemingsgegevens zoals hierboven beschreven, biedt haar klanten de mogelijkheid om artikelen online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het aangeboden assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij 't Zoete Mondje.

2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn steeds uitgedrukt in Euro en inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Bestellingen worden aanvaard vanaf 15€. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen van artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


3: Aanbod.
Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de ondernemer.

De consument kan maximaal 3 artikelen aankopen per bestelling. Wenst u een groter aantal te bestellen, neem dan contact op.

De ondernemer is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

4: Online aankopen
De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant de bestelling heeft betaald en een bevestigingsmail heeft ontvangen. Zolang de ontvangst van het order niet door de ondernemer is bevestigd kan de consument de overeenkomst ontbinden. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd volgens vermelding op de bevestigingsmail.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via bankkaart, gecontroleerd door het beveiligde "Ingenico" betaalsysteem. 
  • via overschrijving op het bankrekeningnummer van 't Zoete Mondje: BE30 8915 3412 0911

Hoe de bestelprocedure via de webshop verloopt, leest u in de rubriek ALGEMENE INFO/Hoe bestellen. 

5: Leveringskosten
De leveringskost wordt steeds bij de afrekening duidelijk vermeld aan de klant. De leveringskost wordt toegevoegd aan de productprijs of aan het totaal van de verschillende productprijzen.
De leveringskost is inclusief BTW en in Euro.

De verzendkost voor BELGIE is 6€.

De verzendkosten voor alle andere landen verkrijgt u door bij uw bestelling het land van bestemming te selecteren. Andere bestemmingen moeten worden aangevraagd via info@tzoetemondje.be en zullen additioneel worden aangerekend, afhankelijk van de leveringskost naar het betreffende land van bestemming. 

6: Leveringstermijn
Alle produkten zijn uit voorraad leverbaar. In geval een product en/of produkten niet voorradig is, wordt de klant door de ondernemer binnen de 5 werkdagen per mail verwittigd en wordt de nieuwe leveringsdag meegedeeld.
De produkten worden tussen de 3 tot 5 dagen na de orderbevestiging geleverd op voorwaarde dat de klantgegevens correct zijn en de betaling werd verricht.
Indien de ondernemer niet binnen de 30 dagen kan leveren, mag de klant kostenloos en zonder ingebrekestelling de overeenkomst ontbinden.
Dit kan per e-mail gebeuren naar info@tzoetemondje.be

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in het land dat als leveringsadres door de klant werd opgegeven. De levering gebeurt door b-post en de levertermijn zal telkens door 't Zoete Mondje aan de klant worden medegedeeld, verschillend naargelang van het land van bestemming. 

 


7: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van 't Zoete Mondje. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering.

8: Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met 't Zoete Mondje waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan 't Zoete Mondje.

 

Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

9: Klachten
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet binnen de 5 kalenderdagen schriftelijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.
Deze klacht kan slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde produkt en/of produkten, of indien dit onmogelijk is, tot terugbetaling van maximaal de aankoopsom van het desbetreffende produkt.
De klant moet steeds bij levering van het produkt en/of produkten het geleverde controleren of deze overeenkomt met het bestelde.

Bij schade aan de produkten wordt de klant verzocht om een foto door te sturen die voldoende bewijst dat de schade werd veroorzaakt door het transport of reeds aanwezig was bij de verzending. 

Voor klachten kan u terecht via e-mail naar info@tzoetemondje.be

10: Herroepingsrecht
De consument heeft het recht aan 't Zoete Mondje mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen : De consument heeft het recht aan 't Zoete Mondje schriftelijk mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

 

Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met 't Zoete Mondje en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen op het volgende adres : 't Zoete Mondje, Nieuwstraat 55/C2, 9260 Serskamp

 

De retourzendingen zijn steeds op risico van de klant. Zoekgeraakte of beschadigde goederen van retourgezonden produkten vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

  • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
  • artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
  • artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
  • artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

Als de retourzending niet voldoet aan deze voorwaarden dan komen deze niet in aanmerking om terugbetaald te worden.

11: Terugstortingstermijn
Zodra de retourzending in het bezit is van, en verwerkt door de ondernemer, wordt het bedrag terugbetaald inclusief de initiële leveringskosten.
De terugbetaling gebeurt uiterlijk binnen de 30 dagen na de ontvangst van de retourzending.
Bij een deelretournering wordt de initiële leveringskost niet terugbetaald.

12: Beperking van aansprakelijkheid
De ondernemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van het aankoopcontract in geval van overmacht zoals bepaald door het gerecht, en in geval van een tekortkoming of fout van de klant of wegens een onvoorspelbaar en onomkeerbaar feit gepleegd door een derde ten opzichte van het contract.
De ondernemer is niet verantwoordelijk voor schade of andere consequenties veroorzaakt als gevolg van foutief gebruik van het aangekocht produkt en of producten.
Alle foto’s, ter beschikking gestelde informatie en teksten zijn zo nauwkeurig en volledig mogelijk weergegeven. Ondanks de inspanningen, kunnen onjuistheden zich voordoen.
De ondernemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien het door de ondernemer geleverde product en of produkten een gebrek vertoont, is de ondernemer zijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de aankoopsom.

13: Sancties voor niet-betaling

Iedere bestelling impliceert ook een betalingsverplichting. 

't Zoete Mondjebe houdt zich het recht voor de niet (volledige) betaalde artikelen terug te nemen. 

 

14: Privacy
't Zoete Mondje verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van 't Zoete Mondje toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door of schrijf u in op de Nieuwsbrief via het daarvoor voorziene vakje op elke pagina op onze website. 

 

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van 't Zoete Mondje bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat 't Zoete Mondje uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: 't Zoete Mondje, Nieuwstraat 55/C2 9260 Serskamp, België.

 

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan u zich steeds richten tot info@tzoetemondje.be

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. 

15: Wijziging voorwaarden
De ondernemer behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden ten allen tijde en zonder uitdrukkelijke kennisgeving aan te passen. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn, zijn de geplubiceerde voorwaarden op de datum van aankoop.

16: Bewijs
De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

17: Intellectuele eigendom
De totale inhoud van de website ‘tzoetemondje.be’, zijnde foto’s, teksten, e.a. zijn het bezit van 't Zoete Mondje
Voor iedere reproduktie van de inhoud, hetzij gedeeltelijk of volledig moet schriftelijk toestemming aangevraagd worden aan de ondernemer, op straf van vervolging.

18: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten